Commissie Ruimte 18 september 2012 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Stand van zaken verbreding A50.
  laden...
 • Marn (algemeen bestuur), vorige vergadering 25-06-2012, volgende vergadering 11-10-2012 / Euregio Rijn Waal (Euregioraad), vorige vergadering 23-05-2012, volgende vergadering 28-11-2012 / Stadsregio, Commissie Mobiliteit & Werken, zie dynamische agenda / Stadsregio, Commissie Ruimte & Wonen, zie dynamische agenda / Stadsregio, Stadsregioraad, zie dynamische agenda
  laden...
 • Raadsplanning oktober 2012. / Stedenbouwkundig plan Keizershoeve III (beperkt openbaar) (BW12.00879). / Jaarverslag Commissie ruimtelijke kwaliteit 2011. (BW12.00835).
  laden...
 • over: Zomernota 2012. (BW12.00916) / Bestemmingsplan 'Petronella'. (BW12.00877) / Bestemmingsplan 'Verbindingsweg 5 te Beuningen’. (BW12.00734) / Wijziging bouwverordening. (BW12.00831)
  laden...
 • laden...
 • Samenvatting voorstel: Op 2 april 2012 is een brief binnengekomen van de heer Christiaans met het verzoek medewerking te verlenen om een landgoed te realiseren aan de Binnenweg te Ewijk (IN12.01971). Hij vraagt hierin om dit initiatief dezelfde status te geven als het project Landgoed Beuningen (Berghege/ICE-ontwikkeling). Besluit om: 1. Het verzoek van de heer Christiaans om medewerking te verlenen aan een landgoed af te wijzen.
  laden...
 • In de gemeenteraad van 10 januari 2012 is een motie besproken om alle wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Beuningen als 60 km/u weg in te richten. Deze motie is niet aangenomen. Wel is besloten om op de Van Heemstraweg buiten de bebouwde kom een snelheidsregime van 60 km/u in te voeren bij aanpassingen van de weg. Hiernaast heeft uw raad ook om nader onderzoek gevraagd naar het gepaste verkeersregime op de Schoenaker en de voorrangssituatie van fietsverkeer bij de aanwezige rotondes. Dit raadsvoorstel omvat dit onderzoek. Voorkeur uit te spreken voor: 1. Gedeeltelijk 50km/u invoeren op de Schoenaker, of 2. 50km/u invoeren op de Schoenaker met fietsers in de voorrang, of 3. 60km/u invoeren op de Schoenaker, of 4. 70km/u invoeren op de Schoenaker, of 5. Huidige situatie behouden (80km/u op de Schoenaker met fietsers uit de voorrang).
  laden...
 • Samenvatting voorstel: Na jaren van discussie, meldingen en onderzoek is het tijd om verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen in de Koningstraat en daarmee het ongevalsrisico voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers te verkleinen. Besluit om: 1. Verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen in de Koningstraat nabij Ewijk. 2. Dit door aanleg van verkeersremmende voorzieningen en een snelheidsverlaging. 3. Dit door uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de wegbermen. 4. Hiervoor een voorbereidings- en uitvoeringsbedrag van € 50.000 euro te reserveren. 5. Dit bedrag te dekken uit het restant van verkeersproject fietspaden Ewijk/Winssen.
  laden...
 • Samenvatting voorstel: Op 8 mei 2012 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde woningbouwplanning vastgesteld. In deze wo-ningbouwplanning schuift de eerste oplevering in het gebied Hutgraaf op van 2014 naar 2019. Deze ver-schuiving houdt echter geen rekening met de verplichtingen inzake de in 2009 geconstateerde bodemver-ontreiniging in het gebied en de inmiddels toegezegde medewerking aan uitbreiding van TC De Linden. Besluit om: 1. De bodemsanering op de Hutgraaf uiterlijk 1 juli 2013 uit te voeren, conform de voorwaarden uit de subsidiebeschikking van de provincie; 2. Voor de saneringskosten een bruto bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 300.000,-, waarvan € 150.000,- wordt gedekt door de ontvangen ISV3-subsidie.
  laden...
 • Samenvatting voorstel: In de regio Nijmegen is in 2009 het gesprek gestart over de vorming van een Regionale uitvoeringsdienst (RUD); de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ORN). De vorming van de ORN sluit aan bij de afspraken die IPO, VNG en het Rijk landelijk gemaakt hebben (‘packagedeal 2009’). Het doel van de vorming van de ORN is om hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken tegen lagere kosten. De rechtsvorm van de ORN is een gemeenschappelijke regeling van de acht gemeenten en de provincie. Gemeenten en provincie blijven zelf bevoegd gezag voor vergunningverlening en handhaving; de uitvoering gebeurt in de ORN. Deelname aan de gemeenschappelijke regeling leidt tot extra kosten, waarvoor dekking moet worden gezocht in de meerjarenbegroting. Besluit om: 1. Toestemming te verlenen tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling met de provincie Gelderland en de gemeenten Nijmegen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Wijchen voor een Omgevingsdienst regio Nijmegen. 2. De heer P.J.M. de Klein aan te wijzen als toekomstig lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevings-dienst Regio Nijmegen.
  laden...
 • laden...