Commissie Ruimte 20 november 2012 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Stand van zaken verbreding A50.
  laden...
 • Marn (algemeen bestuur), vorige vergadering 11-10-2012, volgende vergadering 13-12-2012 // Euregio Rijn Waal (Euregioraad), vorige vergadering 23-05-2012, volgende vergadering 28-11-2012 // Stadsregio, Commissie Mobiliteit & Werken, zie dynamische agenda // Stadsregio, Commissie Ruimte & Wonen, zie dynamische agenda // Stadsregio, Stadsregioraad, zie dynamische agenda.
  laden...
 • Raadsplanning december 2012.
  laden...
 • over: 2e Financiële bestuursrapportage 2012. (Herfstnota) (BW12.01105) / Bestemmingsplan Reekstraat 9 te Weurt. (BW12.01048)
  laden...
 • laden...
 • Samenvatting: Op 19 juni 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het onderzoek van het Gelders Genootschap naar de waarden van het dorpshart van Winssen (BW12.00508). Bij dat besluit zijn de maatregelen om de waarden van het dorpshart Winssen te beschermen niet overgenomen. Bij dat besluit heeft de gemeenteraad tevens aangegeven dat in het dorpshart van Winssen kleinschalige woningbouw denkbaar is, los van het reeds bestaande bouwblok (vervallen boerderij). In onderhavig voorstel wordt aangegeven hoe het onderzoek dorpshart Winssen gehanteerd kan worden. // Besluit om: 1. Het onderzoek Dorpshart Winssen van het Gelders Genootschap (maart 2012) als beleidskader te hanteren en tevens op te nemen als toetsingskader bij de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
  laden...
 • Samenvatting: Het stedenbouwkundig ontwerp voor het plan Keizershoeve III is vastgesteld. Op basis hiervan kan het plan verder worden uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd. De onderdelen van het plan die het eerst ontwikkeld worden zijn de ontsluitingsweg met het centrum van Ewijk en de aan de ontsluitingsweg gelegen 1e fase van de woningbouwontwikkeling in het plan. De hiermee gepaard gaande kosten zijn geraamd op € 1.770.000. Gevraagd wordt dit krediet beschikbaar te stellen. // Besluit om: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.770.000 voor de ontwikkeling en aanleg van de volgende onderdelen van Keizershoeve III: a. € 435.000 voor de aanleg van de ontsluitingsweg in Keizershoeve III. b. € 855.000 voor het bouw- en woonrijp maken van de 1e fase van Keizershoeve III. c. € 480.000 voor de doorbelasting van diverse kosten van het Masterplan Ewijk op deze grondexploitatie.
  laden...
 • Samenvatting: Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Beuningen dateert van 1 juni 2004 en is bijgewerkt in januari 2010. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen gaande waardoor het inkoop- en aanbeste-dingsbeleid aanpassing behoeft. Deze zijn beschreven in de leidraad inkoop- en aanbestedingsbeleid. // Besluit om: 1. De leidraad inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Beuningen van september 2012 vast te stellen. / 2. Social return zoals beschreven in paragraaf 2.7 van de leidraad inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Beuningen van september 2012 in de vorm van een bedrag van ca. 5% van de aanneemsom op te nemen bij alle inkopen van leveringen en diensten en aanbestedingen van de gemeente Beuningen. / 3. De drempelbedragen voor leveringen, diensten en aanbestedingen vast te stellen zoals beschreven in paragraaf 2.3.1 van de leidraad inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Beuningen van september 2012. / 4. Het college van Burgemeester en wethouders de bevoegdheid te geven om met goede argumenten on-derbouwd af te wijken van het aanbestedingsbeleid.
  laden...
 • laden...