Commissie Ruimte 23 oktober 2012 19:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Agenda commissie Ruimte van 23 oktober 2012.
  laden...
 • laden...
 • Stand van zaken verbreding A50.
  laden...
 • Marn (algemeen bestuur), vorige vergadering 11-10-2012, volgende vergadering 13-12-2012 // Euregio Rijn Waal (Euregioraad), vorige vergadering 23-05-2012, volgende vergadering 28-11-2012 // Stadsregio, Commissie Mobiliteit & Werken, zie dynamische agenda // Stadsregio, Commissie Ruimte & Wonen, zie dynamische agenda // Stadsregio, Stadsregioraad, zie dynamische agenda.
  laden...
 • Raadsplanning november 2012.
  laden...
 • over: Programmabegroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016, beleidsinhoudelijk op het werkterrein van de raadscommissie. / Bestemmingsplan Oude Reekstraat - Wolfsbossingel, 7 vrijstaande woningen. / Bestemmingsplan Blatenplak nabij 4 te Ewijk. / Bestemmingsplan Kruispunt Plakstraat Winssen.
  laden...
 • laden...
 • Samenvatting: Voor het ontwikkelen van een ontmoetingsplek (concentratie basisschool, dorpshuis en sporthal) op de locatie Kloosterhof in Weurt, kunnen we in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie Gelderland. Om vóór 1 maart 2013 een subsidieaanvraag in te kunnen dienen voor het impulsplan Gelderse Woningmarkt, dient nog veel werk te worden verzet. In bijgevoegd plan van aanpak is het stappenplan hiervoor opgenomen. Ook is een voorbereidingskrediet nodig. // Besluit om: 1. In te stemmen met het plan van aanpak “Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt (voorbereiding aanvraag impulsplan Gelderse woningmarkt)” d.d. 2 oktober 2012; / 2. In te stemmen met een voorbereidingskrediet van €18.000,- ten laste van het reeds beschikbaar gestelde krediet voor basisschool De Ruiter van € 1.900.000 (Prioriteit 2012).
  laden...
 • Samenvatting: In de periode 2010-2012 is het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte (HKOR) ontwikkeld. Het handboek is het integrale beleidskader voor de openbare ruimte. Het HKOR wordt richtinggevend voor toekomstige opgaven in de openbare ruimte. Dit kunnen ruimtelijke ontwikkelingen en vervangingen/reconstructies zijn, maar ook opgaven ten aanzien van beheer en onderhoud of (burger)initiatieven in de openbare ruimte. U wordt gevraagd het HKOR vast te stellen, de korte termijn agenda in gang te zetten en de kwaliteit van de openbare ruimte jaarlijks te monitoren. // Besluit om: 1. Het HKOR vast te laten stellen als overkoepelend beleidskader voor de openbare ruimte. Hiermee: a. in te stemmen met de kwaliteitsstandaard (basis, basis -/-, bijzonder en bijzonder-/-); b. in te stemmen met de voorgestelde gebiedsindeling (centrumgebieden, woonerven, bedrijven-terreinen, parken, poorten enzovoorts); c. in te stemmen met de kwaliteitskaart korte termijn 2013 - 2017; d. in te stemmen met de kwaliteitskaart lange termijn 2017 - 2030. / 2. De korte termijn agenda 2013 - 2017 in gang te zetten. / 3. De kwaliteit van de openbare ruimte jaarlijks te monitoren.
  laden...
 • Samenvatting: In de periode 2010-2012 zijn de volgende groene (beleids-)plannen en –notities ontwikkeld: • Het groenbeleidsplan 2012-2021;• De bomenverordening 2012; • Het bomenbeheerplan 2012-2017; • De vervangingsberekening groen; • De financieringsstrategieën groen. Dit raadsvoorstel is een vervolg op een reeks aan raads- en collegevoorstellen (zie inleiding) over de bo-meninspectie, het groenbeleidsplan, de bomenverordening en het bomenbeheerplan. In de afgelopen jaren is er een groeiende behoefte aan (beleids-)instrumenten voor groen ontstaan. In 2009 werd deze behoefte nog eens extra versterkt door de zorgwekkende uitslag van de VTA-inspectie bomen. De bomen kamp(t)en met grote onderhoudsachterstanden. De raad heeft in 2010 en 2012 eenmalig €298.000,- beschikbaar gesteld om de grootste achterstanden weg te werken. Hierop aansluitend heeft de raad het college verzocht om het groen structureel aan te pakken en hiervoor eerst een goed plan te ontwikkelen. Dit raadsvoorstel inclusief bijlagen geeft gehoor aan dit verzoek. De financiering van het groen komt na-drukkelijk aan de orde. U wordt gevraagd het groenbeleidsplan, de bomenverordening en het bomenbe-heerplan vast te stellen. Voor 2013 €50.000,- beschikbaar te stellen en dit bedrag gedurende de komende jaren met eenzelfde bedrag toe te laten nemen. Dit bedrag wijkt af van de werkelijke behoefte. Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente is het niet haalbaar om de werkelijke behoefte aan financiële middelen in één keer op te voeren in de begroting 2013. Dit heeft echter wel de nodige negatieve effecten als verstening, kapitaalsverlies, veiligheidsrisico’s en toenemende klachtenstroom. // Besluit om: 1. Het groenbeleidsplan 2012 – 2021 vast te stellen. Hiermee in te stemmen met: a. de overallvisie groen 2012-2021 (zie groenbeleidsplan: hfst 2); b. de groenstructuurkaart van de gemeente Beuningen (zie groenbeleidsplan: hfst 2); c. het richtgetal groen (zie groenbeleidsplan: hfst 5); d. de basisprincipes en –eisen groene inrichting (zie groenbeleidsplan: hfst 5); e. het protocol verzoeken en klachten over groen (zie groenbeleidsplan: hfst 6); f. het uitvoeringsprogramma groenbeleid (zie groenbeleidsplan: hfst 7). / 2. De ‘bomenverordening 2012 Beuningen’ vast te stellen. / 3. Het bomenbeheerplan 2012- 2017 vast te stellen. / 4. De bomenverordening in werking te laten treden na de vaststelling van de Groene Kaart met bijbehorend register door het college van burgemeester en wethouders. / 5. Met de inwerkingtreding van de bomenverordening 2012 de heffing van leges op kapvergunningen en –ontheffingen op te heffen. / 6. Om op de prioriteitenlijst van 2013 een bedrag van €50.000,- op te nemen en dit bedrag gedurende de komende jaren met eenzelfde bedrag toe te laten nemen.
  laden...
 • Samenvatting: De Wet Milieubeheer schrijft gemeenten voor uiterlijk per 1 januari 2013 een zogenaamd verbreed GRP te hebben vastgesteld. Beuningen, Druten en West Maas en Waal hebben zich tot doelstelling gesteld om tot gezamenlijk beleid te komen, de uitwerking vindt plaats in dit overkoepelende vGRP. Dit gezamenlijke vGRP kent een looptijd van 2013 tot en met 2017. Het adviesbureau Royal Haskoning- DHV heeft samen met de projectgroep met leden van de drie gemeenten en het Waterschap het vGRP 2013 – 2017 opgesteld. // Besluit om: 1. In te stemmen met de missies inzake de zorgplichten; 2. In te stemmen met de samenwerking tussen de gemeenten Beuningen, Druten, West Maas en Waal en het waterschap Rivierenland; 3. In te stemmen met het onderzoeksprogramma 2012 - 2017; 4. In te stemmen met het maatregelenprogramma 2012 - 2017; 5. In te stemmen met de tariefstijging van € 15 per jaar voor de rioolheffing in deze planperiode; 6. De 3e begrotingswijziging 2013 van de algemene dienst vast te stellen.
  laden...
 • Samenvatting: Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige steenfabrieklocatie De Bunswaard op de grens van Beuningen en Weurt. Dit plan ziet op de ontwikkeling van woningbouw (19 nieuwe woningen). Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht. Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld. // Besluit om: 1. Het bestemmingsplan “De Bunswaard”, met digitale bestandsnaam NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vadf, met bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen.
  laden...
 • laden...