Commissie Samenleving 06 mei 2019 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening.

  geen documenten
  Opening
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Agenda van de openbare vergadering van de commissie Samenleving van 6 mei 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Themasessie Beschermd Wonen en de lokale preventieve aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Bespreking van en advisering over verbonden partijen. a. GGD (ab) b. Werkbedrijf (ab) c. MGR (bestuurscommissie Werk) d. BVO-DRAN a1. Conceptbegroting GGD 2020 a2. Concept Jaarrekening GGD GZ 2018 a3. Accountantsverklaring Jaarrekening GGD 2018 b1 Presentatie WerkBedrijf. Tijdsplanning; 21.05 – 21.30 uur Betreft: WerkBedrijf geeft een presentatie over de ontwerp-jaarrekening 2018 en de ontwerp-begroting 2020 en bijstelling 2019. In de presentatie wordt het proces toegelicht, de financiële en inhoudelijke resultaten 2018 en de financiële en inhoudelijke doelen 2019 en 2020. De focus van de presentatie ligt op de module WerkBedrijf. Naast de (technische) toelichting op de ontwerp-jaarstukken gaat het WerkBedrijf ook in op de dienstverlening van WerkBedrijf aan kandidaten en ondernemers. c1. Brief van B&W inzake analyse arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Samenleving van 25 maart 2019
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders. - Decentralisatie beschermd wonen/maatschappelijke opvang/GGZ
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • A B&W-voorstel Lokaal sportakkoord.(BW19.00176) B B&W-voorstel Voortgangsrapportage Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 (BW19.00144) C B&W-voorstel Jaarverslag leerplicht 2017-2018. (BW19.00225) D B&W-voorstel Verlenging overeenkomsten hulp bij het huishouden 2020.(BW19.00228) E B&W-voorstel Toewijzen stimuleringslening vv Ewijk. (BW19.00199) F Brief van B&W inzake beantwoording schriftelijke vraag Jeugdhonk Winssen.(UI19.02924) G Schriftelijke vraag van de PvdA inzake visie en beleid verwarde personen.(UI19.03101) H Rapportage discriminatie 2018 van bureau ieder1gelijk Gelderland Zuid. (IN19.02399) I Beantwoording vraag implementatiekosten hulp bij het huishouden (UI19.03274) J. st. Perspectief Jaarbeeld 2018 en resultaten enquete vrijwilligers (IN19.02758)
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er zijn geen onderwerpen voor de vragenronde
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 10

  Rondvraag

  geen documenten
  Rondvraag.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 11

  Sluiting

  geen documenten
  Sluiting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)