Gemeenteraad 21 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Opening.
  laden...
 • Spreekrecht burgers.
  laden...
 • Vragenronde.
  laden...
 • Agenda van de raadsvergadering van 21 mei 2019 -Brief college van B&W: vervolg behandeling Plussenbeleid naar aanleiding van commissie 7 mei jl.
  laden...
 • Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad d.d. 9 april 2019
  laden...
 • laden...
 • Met het Plussenbeleid, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie en –verordening Gelderland, geeft de Provincie vorm aan haar beleid voor een duurzame niet-grondgebonden veehouderij. Door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te produceren en met extra maatregelen kan een ondernemer groen licht krijgen voor uitbreidingsplannen. Met het vaststellen van de Plussenbeleid Beuningen, legt de raad vast hoe ze uitvoering geeft aan het provinciale Plussenbeleid zoals vastgelegd in de provinciale Omgevi-Plussenbeleid Beuningen.
  laden...
 • Jaarlijks stelt de Provincie vast welke vorm financieel toezicht voor onze gemeente van toepassing is na analyse van de aangeboden programmabegroting. De provincie heeft besloten onze gemeente onder repressief toezicht te plaatsen, dit is de minst belastende vorm van toezicht. De financiële positie van onze gemeente is beoordeeld en heeft enkele aandachtspunten. Bijgevoegde concept-antwoordbrief is een reactie op deze aandachtspunten. Na behandeling en instemming van deze brief in uw raad wordt-Financiel toezicht 2019.-beoordeling provincie financiële positie Beuningen-Zaakno. 2018-004373/Financieel toezicht 2019
  laden...
 • Dit voorstel betreft een actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande APV vindt u in dit voorstel tot vaststelling van de APV 2019.-Algemene plaatselijke verordening 2019.
  laden...
 • Er zijn een aantal redenen om de Algemene Subsidieverordening 2017 op onderdelen aan te passen en aan te vullen. De aanpassingen in de verordening gaan over: - het toepassen van het instrument ‘subsidieregel’ voor de uitwerking van subsidiebeleid (in plaats van beleidsregel) - de verdeling van de bevoegdheden tussen college en raad - het scheppen van mogelijkheden voor subsidie aan burgerinitiatieven - een adequate regeling voor accountantscontrole door de subsidieontvanger-Aanpassing Algemene Subsidieverordening.
  laden...
 • laden...
 • In 1998 is een koopovereenkomst gesloten voor een aantal percelen aan de Steeg waarbij is afgesproken dat de eigenaar het recht heeft om twee vrijstaande woningen te realiseren. Contractueel is vastgelegd dat de gemeente een artikel 19 Wro procedure doorloopt. Voor één woning tussen Steeg 1a en 3 was nog geen planologische procedure doorlopen. Dit perceel (E 1583) had hiervoor een agrarische bestemming. De afgelopen periode is gewerkt aan een bestemmingsplan dat uitvoering geeft aan uw eerder ge-Ontwerpbestemmingsplan Steeg 1a-3.-Vaststelling bestemmingsplan Steeg 1b Ewijk.-Bestemmingsplan wijziging Steeg tussen 1a en 3 Ewijk.-Verzoek perceel E 1583 Ewijk Steeg 1a en 3 Ewijk
  laden...
 • Standvast Wonen heeft plannen om een appartementencomplex aan het Kerkplein 1-2 in Beuningen te realiseren. Het plan omvat de realisatie van 30 appartementen. In een brief van 29 juni 2018 hebben wij Standvast laten weten onze medewerking te willen verlenen mits passend binnen alle wet- en regelgeving. De nodige onderzoeken zijn verricht en/of geborgd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. Het plan is gereed om gewijzigd vastgesteld te worden.-Bestemmingsplan Kerkplein 1-3 Beuningen (voormalige boerenbond)-Vaststelling bestemmingsplan Kerkplein 1-3 Beuningen.-Ontwikkeling Kerkplein.-Herontwikkeling locatie Kerkplein 1-3.-Realisatie appartementen Kerkplein-Zienswijze bestemmingsplan Kerkplein 1 - 3-beantwoording vraag uit de commissie Ruimte
  laden...
 • In de politie-eenheid Oost-Nederland en in het Basisteam Tweestromenland zijn diverse (beleids)plannen opgesteld. In deze plannen zijn de thema’s die de komende periode aandacht krijgen neergelegd. De geprioriteerde thema’s in de verschillende plannen komen overeen en sluiten ook aan op de lokale prioriteiten.-Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland, Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie Oost-Nederland.
  laden...
 • Het Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022 benoemt de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar voor de zes gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen) van het gebied Tweestromenland. De prioriteiten zijn ondermijning, zorg en veiligheid en vroegsignalering (Tweestromenland) en daarnaast recreatiepark de Groene Heuvels en jeugdoverlast (gemeente Beuningen).-Integraal Veiligheidsplan Tweestromenland 2019-2022.
  laden...
 • De PvdA draagt twee nieuwe leden voor in de commissie Samenleving: Ricardo Brouwer als buitengewoon lid en Ton Jacobs als plaatsvervangend lid. Ricardo Brouwer vervangt Sijmen Versluijs als lid van deze commissie. Ton Jacobs neemt de plaats in van Aafke Duerink-Dekker, die ontslag heeft genomen.
  laden...
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
  laden...
 • Spreekrecht burgers
  laden...
 • Sluiting
  laden...

Downloaden audiofragment(en)