Gemeenteraad 24 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Agenda 1e concept van de openbare vergadering van de raad van 24 september 2019
  vergroten verkleinen laden...
 • Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 juni 2019
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In lijn met het collegeprogramma is er samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP)opgesteld. Gezien de kindcentra ambitie in onze gemeente zijn ook de kinderopvangorganisaties bij dit proces betrokken. Voorgesteld wordt om het IHP Beuningen vast te stellen.-In lijn met het collegeprogramma is er samen met de schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan (IHP)opgesteld. Gezien de kindcentra ambitie in onze gemeente zijn ook de kinderopvangorganisaties bij dit proces betrokken. Voorgesteld wordt om het IHP Beuningen als beleidskader voorteleggen aan de gemeenteraad.
  vergroten verkleinen laden...
 • De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 is aan een herziening toe. Dit voorstel gaat over een gewijzigde verordening. Naast enkele redactionele aanpassingen en indexeringen van bedragen gaat dit voorstel over een verandering in het pgb-beleid en enkele kleine aanpassingen rondom de eigen bijdrage.-Reactie op advies over de verordening Wmo en jeugdhulp
  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan betreft een herziening van het bestemmingsplan 'Beuningse Plas - de Waterplas' ten behoeve van het verbreden van de gebruiksmogelijkheden op het perceel Verlengde Reekstraat 1 te Beuningen. Op dit perceel is het paardensportcentrum Hippisch Centrum La Grande gevestigd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 ter inzage gelegen. Er zijn 5 zienswijzen naar voren gebracht. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een Nota Zienswijzen.-zienswijze uitbreidingsmogelijkheden manege La Grande-zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Manege Verlengde Reekstraat 1-zienswijze ontwerpbestemmingsplan Verlengde Reekstraat 1, mede namens J.M. Weijers en H.T.M. Weijers - Derks-zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Verlengde Reekstraat 1 Beuningen
  vergroten verkleinen laden...
 • Het in 2017 aan de commissie Ruimte gepresenteerde stedenbouwkundig plan voor het Asdonck terrein is doorontwikkeld met in acht neming van de aangescherpte randvoorwaarden. Deze aangescherpte randvoorwaarden zijn op 29 maart 2019 met de commissie Ruimte gedeeld. Het voorliggende plan voldoet aan alle randvoorwaarden en onderzoeken wijzen uit dat realisatie van het plan mogelijk is. De randvoorwaarden, het stedenbouwkundig plan, de onderzoeken en de GREX zijn als bijlage bijgevoegd.-Randvoorwaarden ontwikkeling Asdonck.
  vergroten verkleinen laden...
 • Met het Plussenbeleid, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie en –verordening Gelderland, geeft de Provincie vorm aan haar beleid voor een duurzame niet-grondgebonden veehouderij. Door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te produceren en met extra maatregelen kan een ondernemer groen licht krijgen voor uitbreidingsplannen. Met het vaststellen van de beleidsregel Plussenbeleid Beuningen, legt de raad vast hoe ze uitvoering geeft aan het provinciale Plussenbeleid zoals vastgelegd in de provinc-Plussenbeleid Beuningen.-Notitie werksessie d.d. 29 januarri 2019 (incl. reactie belanghebbende)
  vergroten verkleinen laden...
 • In de afgelopen periode gold een tijdelijke ontheffing voor de zondagse bevoorrading van supermarkten. In 2018 is deze regeling geëvalueerd. Het college nam op 18 december kennis van de positieve uitkomsten (BW18.00705). Het college besloot toen om niet direct de Winkeltijdenverordening hierop aan te passen, maar eerst ook een onderzoek te doen naar wenselijkheid van het verruimen van de mogelijke openingstijden van winkels op zondagen. Dat onderzoek is in de afgelopen periode uitgevoerd. -Rapportage onderzoeken voor aanpassing winkeltijdenverordening
  vergroten verkleinen laden...
 • De rekenkamerdirecteur van de gemeente Beuningen heeft een quick scan gemaakt over het digitaal informatiebeheer van de gemeente Beuningen. Daarin wordt het belang van het onderwerp voor de raad geschetst, en wordt met gebruikmaking van het verslag van de gemeentearchivaris beschreven hoe ver de gemeente is met het digitaal informatiebeheer. De quick scan is voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college. In het daaropvolgende nawoord heeft de rekenkamerdirecteur een concrete aanbevel-01 bijlage 1: Rekenkamerbrief Quick scan informatiebeheer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Stichting Oeverwal Beuningen en SPOM Druten/West Maa en Waal willen per 1 januari 2020 fuseren. Volgens de wet op het Primair Onderwijs dient de gemeenteraad in te stemmen met de gewijzigde statuten. Via deze wijziging worden de basisscholen van Stichting Oeverwal en Stichting SPOM onder één bestuur gebracht.-De schoolbesturen SPOM (Druten en West Maas en Waal) en Oeverwal (Beuningen) hebben het voornemen te fuseren. De colleges van B&W dienen een advies uit te brengen. Deze wordt gevoegd bij de Fusie Effectraportage (FER), instemming van GMR-en en Raden van Toezicht. Na toestemming van de minister zullen in de 2e helft van 2019 de gewijzigde statuten aan de gemeenteraden ter instemming worden voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het transportbedrijf aan de Molenstraat 20 Winssen wil haar activiteiten staken. De bestaande bedrijfswoning wordt in dit bestemmingsplan gewijzigd in een burgerwoning. Daarnaast wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan lag begin 2019 ter inzage. Er zijn géén zienswijzen ontvangen. N.a.v. het archeologisch onderzoek is de verbeelding en toelichting nog wel aangepast. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op een functiewijziging van recreatie naar wonen op het perceel aan de Biezenwaard 7a in Winssen. Initiatiefnemers willen van de vakantiewoning een seniorwoning maken. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 12 april tot en met 23 mei 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties gekomen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De bestaande woning aan de Hommelstraat 2 is op dit moment oud en erg vervallen. De eigenaren die de woning erfden willen de woning slopen en een woongebouw met 2 woningen terugbouwen. Deze woningsplitsing vindt plaats binnen bestaande bouwmogelijkheden voor 1 vrijstaande woning. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 30 april tot en met 11 juni 2019 ter inzage gelegen. Er is één zienswijzen tegen het plan naar voren gebracht. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.-zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hommelstraat 2 Beuningen
  vergroten verkleinen laden...
 • Pastoor van der Marckstraat 2-2a werd eerder gebruikt als woonhuis (2a) en smederij (2). De bestemming is toen omgezet naar wonen en 2 woonhuizen. In het bestemmingsplan is daarna rekening gehouden met een vrijstaande woning. I.v.m. verkoop wil initiatiefnemer de aanduiding ‘vrijstaand’ wijzigen in ‘twee-aaneen’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 april t/m 4 juni 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties gekomen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de raad
  vergroten verkleinen laden...
 • Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de implementatie van de Omgevingswet, om in 2021 ook daadwerkelijk de wetswijziging door te voeren, is het nodig richting te krijgen over de aanpak hiervan. Het koersdocument geeft sturing aan het
  vergroten verkleinen laden...
 • Groene leges biedt particuliere woningeigenaren een extra stimulans om hun huis te verduurzamen. Door woningeigenaren vrij te stellen van leges kan een extra (financiële) drempel worden weggenomen. Het doel hiervan is om de bestaande woningvoorraad verder te verduurzamen. Met dit voorstel stelt de gemeente een drietal maatregelen vrij van leges via een teruggaafmodel. Door op kleine schaal te beginnen kijken we hoe maatregelen functioneert en beperken we het (financiële) risico.
  vergroten verkleinen laden...
 • De buitengebieden in onze gemeente zijn grotendeels verstoken van breedbandinternet. Bewoners en ondernemers die snel internet wensen, zijn afhankelijk van initiatieven van marktpartijen. Tot vorig jaar waren er geen initiatieven. Nu dient zich een marktpartij aan die wel wil aanleggen. Zij hebben daarvoor een aantal wensen. 2 juli stelden de colleges van Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen een convenant met deze marktpartij vast. In het convenant zijn onder andere deze wensen vastgelegd. Op 10
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Ingekomen stukken en mededelingen
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)