Gemeenteraad 25 juni 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Opening.
  laden...
 • Spreekrecht burgers.
  laden...
 • Vragenronde.
  laden...
 • laden...
 • Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van 21 mei 2019
  laden...
 • laden...
 • Gemeente Nijmegen vraagt als centrumgemeente commitment van alle regiogemeneten in Gelderland-Zuid voor het regionaal organiseren van de maatschappelijke opvang. De gemeente Nijmegen vraagt alle regiogemeenten om ook na de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2021 de regionale voorziening de Hulsen in stand te houden.-Gemeente Nijmegen vraagt als centrumgemeente commitment van alle regiogemeenten in Gelderland-Zuid voor het regionaal organiseren van de maatschappelijke opvang. De gemeente Nijmegen vraagt alle regiogemeenten om ook na de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2021 de regionale voorziening de Hulsen in stand te houden.-De gemeente Nijmegen vraagt als centrumgemeente commitment van alle regiogemeenten in Gelderland-Zuid voor het regionaal organiseren van de maatschappelijke opvang. De gemeente Nijmegen vraagt alle regiogemeenten om ook na de doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2021 de regionale voorziening de Hulsen in stand te houden.
  laden...
 • De jaarstukken laat zien dat de gemeente Beuningen flinke stappen heeft gezet in de uitvoering van diverse landelijke en lokale ontwikkelingen. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het geen wij wilden bereiken, wat bereikt is, tegen welke kosten en met wie wij hebben samengewerkt om dit resultaat te behalen. De jaarstukken 2018 sluit met een positief resultaat voor bestemming van € 3.334.141. Het resultaat na bestemming, na de vorming van de reserve budg
  laden...
 • In de zomernota 2019 wordt weergegeven hoe de werkelijke lasten en baten over de eerste 4 maanden zich verhouden tot de vastgestelde begroting 2019. In de afgelopen maanden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die bij het opmaken van de begroting 2019 nog niet te voorzien waren maar deze wel degelijk beïnvloeden. De Zomernota 2019 heeft een positief resultaat van € 1.161.000.-In de zomernota 2019 wordt weergegeven hoe de werkelijke lasten en baten over de eerste 4 maanden zich verhouden tot de vastgestelde begroting 2019. In de afgelopen maanden hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die bij het opmaken van de begroting 2019 nog niet te voorzien waren maar deze wel degelijk beïnvloeden. De zomernota wijkt ten opzichte van de begroting 2019 af met een positief saldo van € 1.016.000.
  laden...
 • De Kadernota 2020 is de voorloper op de begroting 2020 - 2023. In deze kadernota worden actuele ontwikkelingen geschetst en nieuwe beleidsvoornemens gepresenteerd. Met de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2020.
  laden...
 • De gemeente wil vanaf januari 2020 zand (laten) winnen uit de Beuningse Plas. Voor de voorzieningen die noodzakelijk zijn hiervoor is een omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan nodig. Om deze te kunnen verlenen is het nodig dat de gemeenteraad eerst verklaart dat hij geen bedenkingen heeft. Op 4 december 2018 besloot u voornemens te zijn de verklaring af te geven. Na bekendmaking hiervan zijn zienswijzen ingekomen. u besluit nu over de definitieve VVGB.
  laden...
 • laden...
 • De huidige overeenkomst met Peuteropvang Beuningen B.V. voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) loopt af. Samen met nieuwe wet- en regelgeving vanuit het Rijk voor verbetering van de kwaliteit binnen de voor- en vroegschoolse educatie is het noodzakelijk om het beleid voor peuteropvang en VVE te herzien. Daarom wordt voorgesteld bijgevoegd raadsvoorstel naar de gemeenteraad te sturen.-De huidige overeenkomst met Peuteropvang Beuningen B.V. voor peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) loopt 1 augustus 2019 af. Samen met nieuwe wet- en regelgeving vanuit het Rijk voor verbetering van de kwaliteit in de voor- en vroegschoolse educatie is het noodzakelijk om het beleid voor peuteropvang en VVE te herzien. Daarom wordt voorgesteld bijgevoegd raadsvoorstel naar de gemeenteraad te sturen.-Reactie nieuw beleid peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie
  laden...
 • Uw raad heeft in 2017 een Duurzaamheidslening en Blijverslening ingesteld. Met dit besluit komen deze regelingen te vervallen en stelt u kostenneutraal een nieuwe, brede toekomstbestendig wonen Regeling vast met verschillende financieringsvormen. Het betreft een provinciale regeling waar gemeenten op aan kunnen sluiten. Zo profiteren we van een cofinanciering door de provincie Gelderland van 50% per lening.-De gemeenteraad heeft in 2017 een Duurzaamheidslening en Blijverslening ingesteld. Met het aangeboden raadsvoorstel komen deze regelingen te vervallen en stellen we kostenneutraal een nieuwe, brede Toekomstbestendig Wonen regeling vast met verschillende financieringsvormen. Het betreft een provinciale regeling waar gemeenten op aan kunnen sluiten. Zo profiteren we van een cofinanciering door de provincie Gelderland van 50% per lening.-Stimuleringsfonds Energiemaatregelen en asbestsanering particuliere woningen
  laden...
 • In de door de gemeenteraad vastgestelde controleverordening bij artikel 213 GW bepaalt de gemeenteraad de wijze waarop de accountant zijn controle uitvoert. De afspraken met de accountant over de uit te voeren werkzaamheden worden vastgesteld in een controleprotocol. Dit controleprotocol moet jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld.-In de door de gemeenteraad vastgestelde controleverordening bij artikel 213 GW bepaalt de gemeenteraad de wijze waarop de accountant zijn controle uitvoert. De afspraken met de accountant over de uit te voeren werkzaamheden worden vastgelegd in een controleprotocol. Dit controleprotocol moet jaarlijks door de gemeenteraad worden vastgesteld.
  laden...
 • Jaarlijks levert de GGD-Gelderland-Zuid een jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar en een begroting over het komende jaar aan, waar u als raad een zienswijze op kunt geven. Daarnaast zijn wij als gemeente iedere vier jaar verplicht om o.b.v. de Wet publieke gezondheid een meerjarenbeleidsplan Volksgezondheid op te stellen. De uitvoering hiervan ligt grotendeels bij GGD Gelderland-Zuid. Ter voorbereiding op de meerjarenstrategie 2020-2023 heeft de GGD een eerste bouwstenennotitie aangereik-Jaarlijks levert de GGD-Gelderland-Zuid een jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar en een begroting over het komende jaar aan, waar de raad een zienswijze op kan geven. Daarnaast zijn wij als gemeente iedere vier jaar verplicht om o.b.v. de Wet publieke gezondheid een meerjarenbeleidsplan Volksgezondheid op te stellen. De uitvoering hiervan ligt grotendeels bij GGD Gelderland-Zuid. Ter voorbereiding op de meerjarenstrategie 2020-2023 heeft de GGD een eerste bouwstenennotitie aangereikt me-Nadere informatie over conceptbegroting GGD 2020-Concept zienswijze Gemeente Beuningen - Jaarrekening 2018 Begroting 2020-Zienswijze Gemeente Beuningen - Bouwstenennotitie t.b.v. Meerjarenstrategie 2020 - 2023-concept zienswijze Gemeente Beuningen - Jaarrekening 2018 en Begroting 2020
  laden...
 • Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is BVO verplicht om de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling op de begroting. In dit voorstel gaat het om het indienen van een zienswijze op de gewijzigde begroting 2019 en de Meerjarenprogrammabegroting 2020 - 2023. Bijgevoegde concept zienswijze ligt voor instemming door uw raad voor.-Het raadsvoorstel informeert de raad over en stelt een concept zienswijze voor op de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019 van GR BVO DRAN. Omdat de reactietermijn voor het indienen van een zienswijze op 17 mei verloopt is het niet mogelijk besluitvorming van de raad tijdig plaats te laten vinden. Reden waarom, net als vorig jaar, het college alvast de geadviseerde zienswijze kenbaar maakt aan het bestuur van BVO DRAN, onder voorbehoud van goedkeuring door de raa.-02 zienswijze gemeente Beuningen inzake gewijzigde begroting 2019 en concept MJPB 2020-2023
  laden...
 • De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni 2019 hun zienswijze op deze stukken geven. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de AGR over te nemen, inclusief een aantal aanbevelingen.-De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni 2019 hun zienswijze op deze stukken geven. Met dit voorstel stellen wij aan de raad voor om de adviezen van de AGR over te nemen, inclusief een aantal aanbevelingen.
  laden...
 • De Gemeenschappelijke Regeling MARN heeft de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 toegezonden. De jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 19 juni hun zienswijze geven op deze stukken. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de AGR over te nemen en in te stemmen met de zienswijze.
  laden...
 • Om te komen tot een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting is gebruik gemaakt van het advies van de adviesfunctie Nijmegen. Het college adviseert de gemeenteraad om niet in te stemmen met de begrotingswijziging van 2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Voor de begroting 2020 niet akkoord te gaan met de structurele doorberekening naar gemeenten van de hogere onderhoudslasten van de brandweerkazernes en de hogere verzekeringspremies. De veiligheidsregio wordt verzocht deze hoge
  laden...
 • De MGR heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2018 en begroting 2020. Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie worden ingediend uiterlijk 15 juni 2019. In verband met het vergaderschema van de Beuningse gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders reeds een zienswijze ingediend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.-De MGR heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2018 en begroting 2020. Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie worden ingediend uiterlijk 15 juni 2019. In verband met het vergaderschema van de Beuningse gemeenteraad is het voorstel een zienswijze in te dienen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
  laden...
 • Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. De zienswijze wordt uiterlijk 12 juni verwacht door het GO. Gelet op de datum van de raadsvergadering heeft ons college na consultering van de commissie FAZ bijgevoegde zienswijze ingediend onder voorbehoud goedkeuring door de gemeenteraad.-Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2018 en de begroting 2020. De zienswijze wordt uiterlijk 13 juni verwacht door het GO. Gelet op de datum van de raadsvergadering heeft ons college na consultering van de commissie FAZ bijgevoegde zienswijze ingediend onder voorbehoud goedkeuring door de gemeenteraad.-( Voorlopige ) jaarrekening en jaarverslag 2018-Conceptbegroting 2020 & algemene financiële en beleidsmatige kaders
  laden...
 • Ingekomen stukken en mededelingen
  laden...
 • Spreekrecht burgers.
  laden...
 • Sluiting.
  laden...