Gemeenteraad 03 maart 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  geen documenten
  Opening
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Open podium

  geen documenten
  Open podium
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenronde

  geen documenten
  Vragenronde
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vaststelling agenda
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vaststelling besluiten- en actiepuntenlijst en bekrachtiging geheimhouding van 28 januari 2020
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Bespreekdocumenten

  geen documenten
  Bespreekdocumenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 23 april 2018 verscheen het rapport "Grip krijgen op Veilig Thuis" van de rekenkamer(commissie)s van de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen. Een aantal aanbevelin-gen vragen om aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de GGD Gelderland Zuid. Daarnaast d ook de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren verwerkt alsmede andere gewenste verbeteringen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Regeling GGD die dateert uit 2016.-Aanvullende informatie bij voorstel aanpassing GR ( gemeenschappelijke Regeling ) GGD Gelderland Zuid
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De verkenningsfase van dit herinrichtingsproject is in 2019 doorlopen. De mogelijkheden en wensen voor de her in te richten openbare ruimte zijn inhoudelijk breed verkend, geanalyseerd en beoordeeld. In dit voorstel kiezen we het schetsontwerp van de her in te richten Houtduiflaan, de aanleg van een rotonde bij de Burgemeester Geradtslaan en de aanleg van een oversteekplaats ten zuiden van het Amaliaplein. Een robuuste en verkeersveilig ingerichte leefomgeving wordt hiermee geborgd.-beantwoording Vragen over Houtduiflaan in Commissie Ruimte 11-02-2020
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Naar aanleiding van de commissievergadering FAZ is de verordening tekstueel op enkele punten aangepast. De aanpassingen zijn GEEL zichtbaar gemaakt. Inhoudelijke en administratieve wijzigingen en gewijzigde inzichten hebben tot een bijstelling geleid van de financiële verordening gemeente Beuningen. Hierbij bieden wij u een geactualiseerde versie van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet aan. Deze verordening is afgestemd met de modelverordening van de VNG.-Beantwoording vraag n.a.v. actualisatie financiële verordening gemeente Beuningen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Hamerstukken

  geen documenten
  Hamerstukken
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Dit voorstel gaat over een wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen 2020. Voorgesteld wordt de verordening aan te passen vanwege de invoering van een kilometergrens voor Avan-vervoer. Daarnaast zijn enkele bedragen en tarieven geindexeerd. Tot slot zijn enkele bepalingen over beschermd wonen aangepast als gevolg van de nieuwe contracten die per 1 januari 2020 in werking zijn getreden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In de concept Meerjarenstrategie van de GGD Gelderland Zuid worden de leidende principes en de strategische thema’s voor de inzet van de GGD in de periode 2020-2023 beschreven. Bovendien worden ontwikkelrichtingen beschreven. De operationalisering van de Meerjarenstrategie zal worden bepaald door prioritering binnen de budgettaire mogelijkheden. Deze worden tot uiting gebracht in de begroting en deze bepalen voor een groot deel de mate waarin de resultaten kunnen worden behaald.-zienswijze op concept Meerjarenstrategie 2020-2023
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Omdat op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treedt heeft u als raad op 24 september 2019 het Koersdocument vastgesteld. In dit document is de implementatie van de Omgevingswet in Beuningen bepaald. Een van de nieuwe instrumenten die geïmplementeerd moet worden is de Omgevingsvisie. Met dit voorstel worden de uitgangspunten benoemd waarmee de opstelling van de Omgevingsvisie start.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeente Beuningen heeft haar ambities voor de kwaliteit van de openbare ruimte vastgelegd in het ‘Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte’. In de tweede helft van 2019 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het handboek. Ook moet er in 2020 een nieuw bestek voor het openbaar groenbeheer worden opgesteld en aanbesteed. Beide ontwikkelingen hebben geleid tot voorliggende raadsvoorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 29 oktober 2019 besloten we het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen teneinde de bouw van woningen mogelijk te maken. Buiten de zienswijze termijn is één zienswijze ingekomen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.-Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is van één omwonende een reactie gekomen en het waterschap en de provincie Gelderland hebben een aantal opmerkingen gemaakt. Op een beperkt aantal, ondergeschikte, zaken wordt voorgesteld het plan aan te passen. Zo wordt het plangebied uitgebreid om de aanleg van een verbindend fietspad mogelijk te maken, en is een beeldkwaliteitsplan toegevoegd. De hoofddoelstelling, woningbouw, blijft intact. Het plan kan als ontwerp verder in procedure.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ingekomen stukken en mededelingen -Besluitenlijsten van de commissies Samenleving, Ruimte en FAZ van 10, 11 en 12 februari 2020
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  geen documenten
  Sluiting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)