Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Vaststelling agenda

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met IHP. Hieruit blijkt dat kindcentrum de Dromedaris toe is aan vervangende nieuwbouw. De huidige locatie is hiervoor het meest geschikt. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de realisatie van de nieuwbouw van kindcentrum de Dromedaris en het beschikbaar stellen van het bijbehorende krediet.

  vergroten verkleinen laden...
 • Waarschijnlijk per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. In de voorliggende regionale beleidsnota nieuwe Wet inburgering worden uitgangspunten beschreven die houvast bieden voor de verdere invoering van de wet. Het college geeft aan het belangrijk te vinden dat er een zorgvuldige intake plaatsvindt, dat er intensieve en persoonlijke begeleiding is, dat het inburgeringsaanbod integraal is met financiën, gezondheid, wonen, cultuur, sport, taal, werk etc. én dat de gemeente de

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 24 september 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van plangebied De Asdonck. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden aan de bouw van 3 appartementencomplexen, een evenemententerrein, parkeren, en openbaar groen. Bijgaand bestemmingsplan maakt de realisatie hiervan juridisch mogelijk. Tegen het ontwerp zijn een aantal zienswijzen ingekomen. Deze zijn deels aanleiding om het plan aan te passen. Voorgesteld wordt daarom het plan gewijzigd vast-Op 24 september 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van plangebied De Asdonck. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden aan de bouw van 3 appartementencomplexen, een evenemententerrein, parkeren, en openbaar groen. Bijgaand bestemmingsplan maakt de realisatie, van de door de raad besloten stedenbouwkundige schets, juridisch mogelijk. De geluidsbelasting ten gevolge van de weg is iets te hoog. Deze belemmering kan worden weggenomen door het vast-bezwaarschrift tegen bouw appartementencomplex naast woning-zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens Van Kempen Agrarisch bedrijf V.O.F., M.A.H.J. van Kempen en J.H.G.M. van Kempen - van Merwijk en Van Kempen Loonwerk & Grondverzet BV-zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens R.H.T.M. van Kerkhof en S. van Kerkhof en Stichting Abe voor autisme en muziek-03. zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens eigenaren en huurders Asdonckcenter-zienswijze locatie Asdonck-Wijziging zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens Van Kempen Agrarisch bedrijf V.O.F., M.A.H.J. van Kempen en J.H.G.M. van Kempen - van Merwijk en Van Kempen Loonwerk & Grondverzet BV

  vergroten verkleinen laden...
 • Het bestemmingsplan 'Burgemeester van Suchtelenstraat achter 17 Beuningen' maakt de bouw van één extra vrijstaande woning mogelijk. Het ontwerpplan heeft van 17 juli tot en met 27 augustus 2020 ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpplan zijn 3 zienswijzen naar voren gebracht. Naar aanleiding van de zienswijzen is de verbeelding aangepast. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.-zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Burgemeester van Suchtelenstraat achter 17

  vergroten verkleinen laden...
 • In 2015 heeft de gemeente besloten het voormalige schoolgebouw De Duivendonck onder voorwaarden te verkopen. Het doel was met name behoud van dit historische pand. Na verkoop heeft de koper een plan ontwikkeld voor verbouw van het schoolgebouw en de noodlokalen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Voorgesteld wordt dit plan ongewijzigd vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Herfstnota 2020 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met name over de financiële afwijkingen. Het saldo van deze nota betreft voor 2020 een voordelig resultaat van € 214.000-.

  vergroten verkleinen laden...
 • De opbrengsten voor de diverse belastingen en rechten zijn vastgesteld bij de begroting 2021. De diverse belastingverordeningen 2021 ,inclusief tarieven, moeten nog formeel worden vastgesteld

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 25 juni 2020 heeft het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (AB VRGZ) de voorkeur uitgesproken dat de veiligheidsregio’s (conform het (unanieme) advies van de Brandweerkamer) een eigen cao maken en daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging oprichten. De reden hiervoor ligt in dat per 1 januari 2020 met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector is gewijzigd. Met de deelname van alle 25 veiligheidsregio’s wor-zienswijze deelname werkgeversvereniging

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit voorstel betreft een actualisering van de Algemene Plaatselijke Verordening. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande APV vindt u in dit voorstel tot vaststelling van de APV 2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • De Kunstadviescommissie is een adviescommissie van het college. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over kunstaankopen of –opdrachten, en over alles wat samenhangt met het gemeentelijk kunstbeleid. De verordening is in 2016 voor het laatst gewijzigd. De wijziging die nu voorligt betreft het opnemen van het aantal zittingstermijnen van de leden, een rooster van aftreden en een overgangsregeling voor het zittende bestuur.

  vergroten verkleinen laden...
 • Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (verder: AVG) in werking getreden. Deze verordening verplicht gemeenten om een Functionaris Gegevensbescherming (verder: FG) aan te wijzen. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en nalevering van de AVG.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...