Gemeenteraad 23 februari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  geen documenten
  Opening
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Open podium

  geen documenten
  Open podium
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenronde

  geen documenten
  Vragenronde
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vaststelling agenda Agenda 3e concept 23 februari 2021
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • 6

  Bespreekdocumenten

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel: Startnotitie Transitievisie Warmte Door via de VNG in te stemmen met het Nationaal Klimaatakkoord hebben gemeenten zich voorgenomen om in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. In deze visie verkent de gemeente per buurt welke kansrijke oplossingen er zijn om van het gas af te gaan en wanneer. Met de vaststelling van de startnotitie worden de uitgangspunten voor de visie en de faciliterende rol van de gemeente vastgelegd.-Beantwoording vragen BN&M over voortgang Regionale Energietransitie ( RES )
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel Starterslening

  Bespreekonderwerpen
  3 documenten
  Raadsvoorstel Starterslening Het is gewenst om de hoogte van de starterslening aan te passen aan de stijgende huizenprijzen. Met het vaststellen van de bijgevoegde verordening wordt de koopprijsgrens waarvoor starters een starterslening kunnen afsluiten in de gemeente Beuningen opgehoogd naar €250.000,--Het is gewenst om de koopprijsgrens voor de starterslening te verhogen. Daarvoor moet de gemeenteraad een nieuwe verordening starterslening vaststellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Hamerstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • RaadsvoorstelHerziene Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) regio Arnhem-Nijmegen vormt sinds 2017 het kader voor het regionaal beleid voor bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel. Het RPW is toe aan een actualisatie voor de periode 2021 tot en met 2024. De marktontwikkelingen (grote uitgifte van bedrijfskavels sinds 2016) vormen daarvoor een belangrijke reden. De raad wordt gevraagd om de voorgestane beleidsaanpassingen in het RPW 2021-2024 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel: Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Op 18 december 2020 hebben wij de kaderbrief VRGZ 2022 ontvangen. In deze kaderbrief worden colleges en gemeenteraden op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2022 en de verwachte financiële consequenties. Het bestuur van de VRGZ is voornemens om een beleidsarme begroting op te stellen die niet leidt tot extra gemeentelijke bijdrage in 2022, behoudens reeds vastgestelde uitgangspunten omtrent indexering.-Zienswijze kaderbrief VRGZ 2022-Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2022 met juiste bijlage
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel Rekenkamerbrief NV's en BV's Beuningen De Rekenkamer heeft de rol van de gemeenteraad ten aanzien van vennootschappen (NV’s en BV’s) onderzocht. In deze specifieke soort verbonden partij heeft het gemeentebestuur minder zeggenschap dan in een gemeenschappelijke regeling. De relatie tussen raad en college blijft hetzelfde als bij andere samenwerkingsverbanden wat betreft verantwoording afleggen. De aanbevelingen in deze brief zijn gericht op het goed bewaken van de (informatie)positie van de raad en tevens wordt de raad geadviseerd zich goed te laten informeren en adviseren over strategische veranderingen bij de gemeenschappelijke regeling MARN en ARN BV. De rekenkamerbrief is voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het college. Die reactie is bijgevoegd
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Raadsvoorstel Voordracht fractie

  Hamerstukken
  1 documenten
  Mevrouw A.B. de Leeuw (PvdA) heeft aangegeven (tijdelijk) het plaatsvervangend lidmaatschap neer te leggen. De fractie PvdA draagt hiervoor mevrouw A. Duerink-Dekker aan om te voorzien in de vacature.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ingekomen stukken en mededelingen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  geen documenten
  Sluiting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)