Gemeenteraad 26 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De voorzitter opent de vergadering om19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Open podium
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Agenda 2e concept raadsvergadering 26 januari 2021
  vergroten verkleinen laden...
 • Besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2020
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Afgelopen voorjaar is een nieuwe beleidsvisie voor de recreatief-toeristische sector opgesteld en door het college vastgesteld. In de brief van 17 april (UI20.03486) stelde het college u voor om deze visie nog niet te behandelen. Het college wilde de visie op een aantal onderdelen aanpassen. De visie is inmiddels aangepast.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dit voorstel gaat over een aanpassing van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Beuningen. De aanpassingen betreffen het met terugwerkende kracht verstrekken van voorzieningen, het vaststellen van de reizigersbijdrage voor vervoer via Avan en het niet meer verlangen van een verklaring omtrent het gedrag voor professionals die al over een SKJ-registratie beschikken en tot slot het mogelijk maken van een verantwoordingsvrij bedrag en een feestdagenuitkering in een pgb.
  vergroten verkleinen laden...
 • De MGR Rijk van Nijmegen heeft een drietal documenten aangeboden, waarop de gemeenteraad voor 1 februari 2021 zijn zienswijze kan geven. Het gaat om de kaders voor de begroting 2022-2025, een brief over de oprichting van de detacheringsfaciliteit en een brief over het voornemen om budget over te hevelen naar 2021.-ontwerp-besluit DB van de MGR: zienswijze op voornemen om budget over te hevelen naar 2021-Oprichten stichting door detacheringsfaciliteit
  vergroten verkleinen laden...
 • Begin 2019 is door alle 18 gemeenten in de Regio Arnhem-Nijmegen gestart met het proces tot versterking van de regionale samenwerking. Dit proces is opgestart om enerzijds de slagkracht van de regio te versterken, gelet op de grote opgaven die op de regio afkomen, anderzijds om een meer transparante en democratische regionale besluitvorming te organiseren. Een stuurgroep, bestaande uit regionale bestuurders, heeft het proces begeleid en haar producten opgeleverd. Het eindresultaat van dit proces-Concept-motie gemeenschappelijk regeling regio Arnhem-Nijmegen- reactie op Regio Arnhem Nijmegen radenbijeenkomst 5 oktober 2020 inzake versterkingsproces-

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het saneren van twee gekoppelde woningen aan de Wilhelminalaan 116 en 118 te Beuningen, voor nieuwbouw van twee vrijstaande woningen op dit perceel. Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. De Energievisie Energiek Beuningen is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel in de Energievisie is het opwekken van grootschalige duurzame energie in het buitengebied. In april 2019 nam de gemeenteraad een besluit over het Locatieplan Zon & Wind. Eén van de gebieden waar zonneparken zijn toegestaan is het Kommengebied. Er zijn initiatiefnemers uitgenodigd een plan in te dienen, waaruit deze 4 plannen zijn gesel

  vergroten verkleinen laden...
 • De GGD Gelderland-Zuid heeft een kaderbrief verstuurd aan de gemeenten met daarin de belangrijkste onderwerpen voor de begroting 2022. De gemeenteraad kan middels een zienswijze aangeven of zij zich kunnen vinden in deze onderwerpen en of zij de GGD nog (aanvullende) zaken willen meegeven voor het opstellen van de begroting.-Kaderbrief 2022 GGD GZ-Bijlage 2: Zienswijze Kaderbrief 2022

  vergroten verkleinen laden...
 • De griffier werkt na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)op basis van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, niet als grondslag dienen voor de uitoefening van bevoegdheden. Het is immers een tweezijdige overeenkomst die alleen tussen partijen kan werken. Publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een externe werking. Daarom zal naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit moeten worden gegeven op grond w

  vergroten verkleinen laden...
 • De raad heeft de uitvoering van de rechtspositie van de griffie aan de werkgeverscommissie gedelegeerd. Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) doorgevoerd. Hierdoor heeft de raad bij de uitvoering van de rechtspositie voortaan te maken met privaat arbeidsrecht ipv bestuursrecht. Door de overgang naar privaatrecht geldt het delegatiebesluit niet meer. Dit moet omgezet worden naar een volmachtbesluit. De verordening werkgeverscommissie is hierop aangepast.

  vergroten verkleinen laden...
 • Ingekomen stukken en mededelingen
  vergroten verkleinen laden...
 • Sluiting
  vergroten verkleinen laden...