Gemeenteraad 8 juni 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening

  geen documenten
  De voorzitter opent de vergadering om19.30 uur.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Open podium

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vragenronde

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vaststelling agenda
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Vaststelling besluiten- en actiepuntenlijsten van 20 april 2021
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 6

  Bespreekdocumenten

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het beleid over Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) verandert. Vanaf 1 januari 2022 decentraliseert het Rijk de taak BW van de centrumgemeenten naar alle gemeenten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2023 van het Rijk extra middelen in het Wmo budget. Om ons voor te bereiden op deze ontwikkelingen stelden we samen met de andere gemeenten uit de regio Nijmegen en Rivierenland in 2017 het beleidsplan 'Samen Dichtbij' vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De GGD Gelderland Zuid heeft een concept jaarrekening 2020 en concept begroting 2022 naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraden kunnen hier een zienswijze op indienen. De GGD stelt voor een aantal investeringen te doen. Diverse gemeenten in de regio zijn hier kritisch op. De zienswijze die wordt voorgesteld heeft derhalve een kritische toon.- Zienswijze op jaarrekening 2020 en begroting 2022
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De MGR heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de jaarrekening 2020, de bijgestelde begroting 2021 en de begroting 2022. Deze zienswijze kan conform afspraak met de agendacommissie worden ingediend uiterlijk 18 juni 2021.- Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022-2025 en bijstelling 2021 MGR
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Hamerstukken

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De Regionale Energiestrategie (RES) vloeit voort uit de afspraken van het Klimaatakkoord. Beuningen neemt deel aan de RES Arnhem-Nijmegen. In de RES is beschreven hoeveel en op welke manier we gaan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. In juni vorig jaar is hiervoor het concept Bod aangeboden. Hier nam het college een besluit over. Daarna is er verder gewerkt aan het bod dat nu voor ligt, de RES 1.0. Hier nemen alle betrokken volksvertegenwoordigers een besluit over.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 15 december 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het bestemmingsplan Locatie Asdonck. Eén dag daarna heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) een belangrijke uitspraak gedaan over spuitzonering en de onderbouwing van locatiespecifiek onderzoek in relatie tot een bestemmingsplan. Het gevolg van deze uitspraak is dat het spuitzoneonderzoek van SPA WNP, zoals gebruikt bij het vastgestelde bestemmingsplan, niet als grondslag voor locatiespecifiek onderzoek kan d-Op 24 september 2019 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van plangebied De Asdonck. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden aan de bouw van 3 appartementencomplexen, een evenemententerrein, parkeren, en openbaar groen. Bijgaand bestemmingsplan maakt de realisatie hiervan juridisch mogelijk. Tegen het ontwerp zijn een aantal zienswijzen ingekomen. Deze zijn deels aanleiding om het plan aan te passen. Voorgesteld wordt daarom het plan gewijzigd vast-bezwaarschrift tegen bouw appartementencomplex naast woning-zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens Van Kempen Agrarisch bedrijf V.O.F., M.A.H.J. van Kempen en J.H.G.M. van Kempen - van Merwijk en Van Kempen Loonwerk & Grondverzet BV-zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens R.H.T.M. van Kerkhof en S. van Kerkhof en Stichting Abe voor autisme en muziek-02 zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens eigenaren en huurders Asdonckcenter-zienswijze locatie Asdonck-Wijziging zienswijze tegen ontwerpbestemmingsplan Asdonck namens Van Kempen Agrarisch bedrijf V.O.F., M.A.H.J. van Kempen en J.H.G.M. van Kempen - van Merwijk en Van Kempen Loonwerk & Grondverzet BV-Ingediende stukken tegenpartij inzake raad van state beroep tegen gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Asdonck van A.W.A.M. van den Donk en A.W.M. van Wijk-verweer ingediende beroepschriften gewiijzigde vastgestelde bestemmingsplan locatie Asdonck
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen (GR ODRN) heeft de jaarstukken 2020, de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 toegezonden. Deze jaarstukken en begroting zijn getoetst door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR). De deelnemende gemeenten kunnen uiterlijk 21 juni 2021 hun zienswijze op deze stukken geven. Met dit voorstel stellen wij voor om de adviezen van de AGR over te nemen en in te stemmen met de zienswijze.-Zienswijze jaarstukken 2020, begroting 2021 en meerjarenraming
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan Van Heemstraweg 38 Beuningen maakt de ontwikkeling van één vrijstaande woning mogelijk. Het plan ligt aan de rand van Beuningen. Het plan past binnen het beleid Particuliere woningbouwinitiatieven. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 januari tot en met 2 maart 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan naar voren gebracht. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een vrijstaande burgerwoning aan de Koningstraat 27C te Ewijk, op het kadastraal perceel E 2085. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het bestemmingsplan Koningstraat tussen 29 en 31 Ewijk maakt de ontwikkeling van één vrijstaande woning mogelijk. Het plan ligt ten zuiden van Ewijk in de Randzone. Het plan past binnen het beleid Particuliere woningbouwinitiatieven en binnen de lintenstudie voor het bouwen van woningen in de linten van Ewijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 10 februari tot en met 23 maart 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het plan naar voren gebracht. Voorgesteld wordt het bestemming
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In zijn brief van 31 maart 2021 geeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze te geven op de concept-jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde zienswijze op de jaarrekening 2020, de begroting 2022 en de voorgestelde bezuinigingsopties.-zienswijze concept-jaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 VRGZ
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) heeft een zienswijze gevraagd aan de deelnemende gemeenten over de door hen gepresenteerde jaarrekening 2020. Dit is tevens de laatste jaarrekening van het GO endaarmee ook de liquidatierekening. Zoals bekend is het GO opgehouden te bestaan en is overgegaan in de Groene Metropoolregio. De zienswijze wordt uiterlijk 11 juni a.s. verwacht door het Algemeen Bestuur van het GO.-aanbieding jaarrekening 2020 GO Regio Arnhem Nijmegen- zienswijze jaarrekening 2020 G.O.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen 2020 dient te worden aangepast door toetreding van onze gemeente en een gewijzigde naamgeving. Uw raad dient het college hiervoor toestemming te verlenen.-Rectificatie! Aanbieden gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het Algemeen Bestuur van de BVO DRAN heeft de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 en een gewijzigde begroting 2021 vastgesteld. Het voorstel is om in te stemmen met de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting en de gewijzigde begroting 2021. Daarnaast wordt voorgesteld om de bijgevoegde zienswijze vast te stellen.-Zienswijze gewijzigde begroting 2021 en meerjarenprogrammabegroting 2022-2025
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Doordat de heer D.F. Preijers te kennen heeft gegeven (tijdelijk) ontslag te willen komt er een vacature vrij voor een lid van de werkgeverscommissie. Voorgesteld wordt de heer R.M. Martinus te benoemen als lid van de werkgeverscommissie voor de resterende duur van de raadsperiode 2018-2022.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • -U wordt voorgesteld de heer drs. M.A.J.R. (Marcel) Hermans als griffier ad interim aan te wijzen voor de periode van 3 mei 2021 tot 1 maart 2022.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Benoeming tijdelijk raadslid

  Bespreekonderwerpen
  1 documenten
  Voorgesteld wordt de heer W.H.M. van Teffelen als tijdelijk lid tot de raad van de gemeente Beuningen toe te laten als tijdelijke vervanger van de heer D.F Preijers.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Benoeming raadscommissielid

  Hamerstukken
  1 documenten
  De fractie VVD draagt Sophie Torenbeek voor als buitengewoon lid van de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Ingekomen stukken en mededelingen
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 9

  Sluiting

  geen documenten
  Sluiting
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)