Portefeuilleverdeling

Burgemeester Daphne Bergman: Openbare orde, veiligheid en promotie

 • Algemene en bestuurlijk zaken
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen)
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Wethouder Piet de Klein (BN&M), 1e locoburgemeester - Ruimte, water en energie

 • Implementatie Omgevingswet
 • Ruimte
 • Vergunningverlening en toezicht Wabo+ 
 • Structuurvisie en stedelijke vernieuwing 
 • Openbare ruimte
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Coördinatie regionale samenwerking

Wethouder Henk Plaizier (VVD), 2e locoburgemeester - Financiën, economie

 • Financiën (inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken , subsidiebeleid)
 • Economische zaken 
 • Mobiliteit
 • Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed 
 • Onderwijs, waaronder volwasseneneducatie
 • Bibliotheek
 • Integrale handhaving
 • Recreatie en toerisme
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Coördinatie vermindering regeldruk

Wethouder Pim van Teffelen (CDA), 3e locoburgemeester - Zorg, werk en inkomen

 • Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet (decentralisaties)
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • Sport
 • Coördinatie ontwikkeling burgerparticipatie