Inspreken

inspreekrecht inwoners

Als inwoner of vertegenwoordiger van een organisatie of instelling kunt u raadsleden op verschillende manieren benaderen. Heeft u een vraag, wens of suggestie? Wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen waar u zich hard voor wilt maken of waarover u zich zorgen maakt? U kunt in Beuningen dit op een aantal manieren onder de aandacht brengen van uw lokale politici:

 

  raadzaal_20130122_0167_web

1. Open podium (tijdens raadsvergadering)

Aan het begin van de raadsvergadering kunnen inwoners en/of vertegenwoordigers van organisaties in Beuningen aandacht vragen van de raad voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat. Het gaat om onderwerpen die ook niet net aan de orde geweest zijn of binnenkort aan de orde zullen komen. Dit heet 'open podium'.

Hoe werkt het?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tijdens een open podium kunt u aandacht vragen van de raad voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat. Het gaat om nderwerpen die ook niet net aan de orde zijn geweest of binnenkort aan de orde komen. U krijgt 5 minuten spreektijd. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan bij de griffie. U bespreekt met de griffie of het onderwerp past binnen het open podium of dat het beter is om een ander proces te volgen.

Tip
Het is verstandig de bijdrage aan het open podium van te voren op papier te zetten. Zo kan uitgeprobeerd worden of het verhaal binnen de vijf minuten past. Ook is het prettig als de tekst na afloop direct aan de griffier overhandigd wordt.

Onderwerpen waarover niet ingesproken mag worden tijdens het open podium

 • Over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 • over onderwerpen die binnen drie maanden worden geagendeerd volgens de raadsplanning of binnen drie maanden waren geagendeerd op de raadsagenda;
 • wanneer een spreker al eerder over het onderwerp heeft gesproken in een raadsvergadering of een commissievergadering.

2. Inspreken (tijdens commissievergadering)

In de vergaderingen van de gemeenteraad worden besluiten genomen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, laat de gemeenteraad zich adviseren door drie raadscommissies. Inspreken kan bij een commissievergadering. De reden hiervoor is dat de raads- en commissieleden tijdens de commissievergaderingen hun standpunt(en) vormen en daarover met elkaar in debat gaan.

Als u de fracties in de raad wil overtuigen of iets wil meegeven over een onderwerp dat op de agenda van de raad staat, is het noodzakelijk om bij een commissievergadering aanwezig te zijn! Raads- en commissieleden nemen de tijd om naar u te luisteren en zij kunnen uw advies mee laten wegen bij de standpunten die zij innemen in de gemeenteraadsvergadering.

Inspreken over onderwerpen die op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat? Dan bent u aan de beurt wanneer het betreffende agendapunt door de commissie wordt behandeld. U vertelt uw verhaal en beantwoordt eventuele vragen van de commissie. U doet vervolgens niet mee aan de discussie in de commissie, maar mag daar na afloop wel kort op reageren. Meldt u zich uiterlijk 24 uur voor de commissie van uw keuze begint aan bij de griffie.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissie staat? Dat kan. Iedere commissievergadering begint met spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. De commissieleden luisteren naar u en kunnen aanvullende vragen stellen. Om te bepalen wat zij met de informatie gaan doen, doet de voorzitter een voorstel (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is).

Inspreken in de raadscommissie samengevat

 • Inwoner spreekt in (maximaal 5 minuten);
 • Raads- en commissieleden kunnen vragen stellen aan inspreker (en gaan niet met inspreker in debat);
 • Raads- en commissieleden krijgen de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan of college vragen te stellen. Inspreker luistert;
 • Inspreker krijgt het “laatste woord” en mag een afsluitende reactie geven;
 • De voorzitter trekt een conclusie (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is).

Totale inspreektijd per vergadering
De totale inspreektijd per vergadering is een half uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per persoon. Zijn er meer dan zes insprekers, dan wordt de beschikbare tijd verdeeld onder het aantal insprekers.

Onderwerpen waarover niet ingesproken mag worden
Er zijn onderwerpen die u niet aan de orde kunt stellen als inspreker. U kunt niet inspreken:

 • Als u gebruik kan maken van een juridische procedure van belanghebbenden naar aanleiding van schriftelijke zienswijzen/bedenkingen met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplannen ex artikel 10 Wet op de Ruimtelijke Ordening;
 • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 • over zaken waar de gemeente niet over gaat;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 • wanneer een inspreker al eerder over hetzelfde onderwerp heeft ingesproken;
 • wanneer de commissievoorzitter van mening is dat dit verstandig is.

Hoe kan ik mij aanmelden om in te spreken?
Als u wilt inspreken bij een vergadering van een raadscommissie, meld u dan uiterlijk 24 uur vóór die vergadering aan bij de griffie. Dat kan via e-mail op griffie@beuningen.nl of telefonisch via 14 024 (vragen naar de gemeente Beuningen, afdeling griffie). Daarbij geeft u aan om welk onderwerp het gaat en bij welke commissie u wilt inspreken. In Beuningen zijn er 3 commissies waar ingesproken kan worden: de commissie Samenleving, de commissie Ruimte en de commissie Financiën/Algemene Zaken. U kunt een onderwerp slechts in één commissie aan de orde stellen.

Zet uw bijdrage op papier
Alle inspraakreacties worden – als deze op papier zijn gezet – als bijlage bij de besluitenlijst van de vergadering opgenomen. U kunt uw bijdrage het best vlak voor of direct na de vergadering waar u inspreekt mailen naar griffie@beuningen.nl.

Let op!
De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Het kan zijn dat er pers en publiek aanwezig is. Vergaderingen worden ook live uitgezonden via internet en zijn achteraf te raadplegen op gemeentebestuur.beuningen.nl.

3. Schrijf een  brief of e-mail

U kunt natuurlijk ook altijd een brief of e-mail schrijven. Dat kan naar griffie@beuningen.nl.

Kijk voor alle informatie over het spreekrecht op gemeentebestuur.beuningen.nl. De agenda van de commissievergaderingen en raadsvergadering staat in de week voor de commissievergaderingen op de website gemeentebetuur.beuningen.nl en op de gemeentepagina in de Maas&Waler.