Inspreken

Inspreken (tijdens commissievergadering)

Als inwoner van de gemeente Beuningen heeft u de mogelijkheid in te spreken in de commissievergaderingen van Samenleving, Ruimte en Financiën en Algemene Zaken. Het kan gaan over een voorstel dat die avond wordt besproken in de vergadering, maar ook over niet geagendeerde zaken. Door in te spreken kunt u aandacht vragen voor uw standpunt als bewoner.

logo-zwijgen-spreken-rgb-website_klein

 

In de vergaderingen van de gemeenteraad worden besluiten genomen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, laat de gemeenteraad zich adviseren door drie raadscommissies. Inspreken kan bij een commissievergadering. De reden hiervoor is dat de raads- en commissieleden tijdens de commissievergaderingen hun standpunt(en) vormen en daarover met elkaar in debat gaan.

Als u de fracties in de raad wil overtuigen of iets wil meegeven over een onderwerp dat op de agenda van de raad staat, is het noodzakelijk om bij een commissievergadering aanwezig te zijn! Raads- en commissieleden nemen de tijd om naar u te luisteren en zij kunnen uw advies mee laten wegen bij de standpunten die zij innemen in de gemeenteraadsvergadering.

Inspreken over onderwerpen die op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van de commissie staat? Dan bent u aan de beurt wanneer het betreffende agendapunt door de commissie wordt behandeld. U vertelt uw verhaal en beantwoordt eventuele vragen van de commissie. U doet vervolgens niet mee aan de discussie in de commissie, maar mag daar na afloop wel kort op reageren.

Inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan
Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de commissie staat? Dat kan. Iedere commissievergadering begint met spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. De commissieleden luisteren naar u en kunnen aanvullende vragen stellen. Om te bepalen wat zij met de informatie gaan doen, doet de voorzitter een voorstel (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is).

Inspreken in de raadscommissie samengevat

 • Inwoner spreekt in (maximaal 5 minuten);
 • Raads- en commissieleden kunnen vragen stellen aan inspreker (en gaan niet met inspreker in debat);
 • Raads- en commissieleden krijgen de mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan of college vragen te stellen. Inspreker luistert;
 • Inspreker krijgt het “laatste woord” en mag een afsluitende reactie geven;
 • De voorzitter trekt een conclusie (wel/geen vervolgactie nodig en wat de actie is).

Totale inspreektijd per vergadering
De totale inspreektijd per vergadering is een half uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per persoon. Zijn er meer dan zes insprekers, dan wordt de beschikbare tijd verdeeld onder het aantal insprekers.

Onderwerpen waarover niet ingesproken mag worden
Er zijn onderwerpen die u niet aan de orde kunt stellen als inspreker. U kunt niet inspreken:

 • Als u gebruik kan maken van een juridische procedure van belanghebbenden naar aanleiding van schriftelijke zienswijzen/bedenkingen met betrekking tot de vaststelling van bestemmingsplannen ex artikel 10 Wet op de Ruimtelijke Ordening;
 • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
 • over zaken waar de gemeente niet over gaat;
 • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
 • indien een klacht ex artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
 • wanneer een inspreker al eerder over hetzelfde onderwerp heeft ingesproken;
 • wanneer de commissievoorzitter van mening is dat dit verstandig is.

Hoe kan ik mij aanmelden om in te spreken?

In de week voorafgaand aan de commissievergaderingen wordt in de Maas & Waler en op deze website een openbare uitnodiging geplaatst waarin u wordt uitgenodigd u aan te melden als inspreker. U kunt een onderwerp slechts in één commissie aan de orde stellen. De agenda´s van de commissievergaderingen en de raadsvergaderingen staan op deze website in het menu onder Vergaderingen.

Als u weet bij welke vergadering u wilt inspreken, neem dan uiterlijk 24 uur vóór die vergadering contact op met de griffie. Dat kan via e-mail op griffie@beuningen.nl of telefonisch via 14 024 (vragen naar de gemeente Beuningen, afdeling griffie). 

Vergeet dan niet de volgende zaken te vermelden:
• het onderwerp waarover u wilt inspreken;
• de vergadering waarbij u wilt inspreken;
• uw naam en adres zodat wij u na afloop een verslag kunnen toesturen;
• uw telefoonnummer zodat de griffier contact met u kan opnemen bij onduidelijkheden.

Zet uw bijdrage op papier
Alle inspraakreacties worden – als deze op papier zijn gezet – als bijlage bij de besluitenlijst van de vergadering opgenomen. U kunt uw bijdrage het best vlak voor of direct na de vergadering waar u inspreekt mailen naar griffie@beuningen.nl.

Let op!
De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Het kan zijn dat er pers en publiek aanwezig is. Vergaderingen worden ook live uitgezonden via internet en zijn achteraf te raadplegen op gemeentebestuur.beuningen.nl.