Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Beuningen heeft de wettelijke taak om de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te onderzoeken. De rekenkamer doet dat in volstrekte onafhankelijkheid. Haar onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad te ondersteunen in zijn taak om het college van b. en w. te controleren. In de eerste rekenkamerbrief van de rekenkamerdirecteur (van november 2013) is meer informatie over de taakopvatting en de plannen van de rekenkamer te vinden.

De Beuningse rekenkamer voert zelf geen diepgaande onderzoeken uit (zoals veel andere rekenkamers in Nederland), maar rapporteert minimaal tweemaal per jaar aan de Beuningse gemeenteraad over een onderwerp dat van belang is voor de kaderstellende of controlerende rol van de raad, in de vorm van een rekenkamerbrief. Raadsleden of burgers die onderwerpen willen aandragen voor een rekenkamerbrief worden daartoe van harte uitgenodigd. Alle voorstellen worden serieus bekeken.

Hieronder zijn de reeds gepubliceerde brieven te vinden:

Overige documenten over rekenkameronderzoeken:


Samenstelling
In april 2013 is prof. dr. K. (Klaartje) Peters benoemd tot directeur van de rekenkamer. Klaartje Peters is te bereiken via de raadsgriffie, of rechtstreeks op www.klaartjepeters.nl.

klaartjepeters-7131-kleur-klein31
foto: Bilbo Schickenberg